Bases de la 39 edició del Concurs de Teatre de Vila de Mislata

Bases de la 39 edició del Concurs de Teatre de Vila de Mislata

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 25 de juny de 2021

 

OBJECTE, FINALITAT I RÈGIM DE CONCESSIÓ
Regular el procés de selecció i concessió de premis i contraprestacions per participació als grups seleccionats en la convocatòria del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, en règim de concurrència competitiva.
La finalitat d’aquesta convocatòria és afavorir el foment del teatre no professional en valencià  que practiquen entitats, institucions i associacions  amb personalitat jurídica pròpia en cooperació amb l’Administració Local, amb l’objectiu de promoure, dinamitzar i acostar a la ciutadania la diversitat amb la qual es practica el teatre en valencià sense estructura empresarial,  amb el màxim abast de formes i gèneres.

PARTICIPANTS

Podran participar-hi  tots els grups de teatre amateur, sense ànim de lucre, tant independents com vinculats a associacions, entitats o institucions culturals o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle d’expressió artística i tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana.

LLENGUA
Totes les obres es representaran en valencià. Els registres orals, dialectes o subdialectes concrets dins la llengua  les triaran els grups concursants.
El text de l’obra a representar haurà d’estar escrit o traduït al valencià dins del termini de recepció de propostes.
La documentació que cada grup enviarà al Concurs haurà d’estar redactada en valencià.

DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Es donarà publicitat de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en la Base de dades Nacional de Subvencions, d’acord amb els articles 9.3 i 20.8 de la citada Llei 38/2003, General de Subvencions, així com en la pàgina web municipal www.mislata.es i en la web específica del certamen www.concursteatremislata.com

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ 
El termini de presentació de sol·licituds: s’iniciarà el 28 de maig i finalitzarà el dia 25 de juny de 2021.
A) Les sol·licituds es presentaran preferentment per via telemàtica: Sede Electrónica del Ajuntament de Mislata
B) Per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4. de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Oficina Virtual

DATES I LLOC DE REPRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres que resulten seleccionades es representaran en el teatre del Centre Cultural «Carmen Alborch» de Mislata, situat en l’avinguda Gregorio Gea núm. 34, 1r pis, durant els divendres compresos entre els mesos d’octubre i desembre de 2021, a les 20 hores, d’acord amb el calendari, que a títol indicatiu a continuació es detalla:

1 d’octubre, 8 d’octubre, 15 d’octubre, 22 d’octubre, 29 d’octubre, 5 de novembre, 12 de novembre, 19 de novembre, 26 de novembre i 3 de desembre.
L’Ajuntament de Mislata es reserva la possibilitat de variar o anul·lar qualsevol [o la totalitat] de les dates de representació indicades en funció de la qualitat de les propostes que cursen sol·licitud de participació en la convocatòria, de les necessitats de programació del Centre Cultural «Carmen Alborch» de Mislata, així com d’altres circumstàncies supeditades a la crisi sanitària generada pel COVID-19.
El muntatge haurà d’adaptar-se a l’espai disponible per a l’escenari, que té una amplària de 9 metres de boca, una profunditat de 7 metres, altres 7 metres d’amplària de fons i 4,3 metres d’altura.
Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 25 de juny de 2021.